R E G U L A M I N

obowiązujący od dnia 01-01-2016

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klientów, w tym będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej: „KC”).
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie sklepu internetowego www.allmeblo.pl
 3. Klient ma możliwości nieodpłatnego pobrania, utrwalenia, czy wydrukowania regulaminu.

§ 2

a) Sklep internetowy - prowadzony przez sprzedawcę JAKUBA WOJTALEWICZA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ.” z siedzibą w  (62-020) SWARZĘDZU przy ulicy Romualda Traugutta 27,  NIP: 7772708719, REGON 634532619, działający pod adresem: www.allmeblo.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu,

b) Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna; albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w sklepie internetowym,

c) Konsument - osoba  fizyczna  dokonująca  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. ( art. 23[1] KC),

d) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

e) Sprzedawca – JAKUB WOJTALEWICZ prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ.” z siedzibą w  SWARZĘDZU przy ulicy Romualda Traugutta 27,

f) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów  zawarta pomiędzy sprzedawcą JAKUBEM WOJTALEWICZEM,  a klientem w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

 

§ 3

 1. Sprzedaż prowadzona jest przez sprzedawcę JAKUBA WOJTALEWICZA prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: „ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ.” z siedzibą w  (62-020) SWARZĘDZU przy ulicy Romualda Traugutta 27,  NIP: 7772708719, REGON 634532619
 2. Korespondencję do sprzedawcy  można kierować na adres siedziby sprzedawcy:

ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ, ul. Romualda Traugutta 27, 62-020 Swarzędz lub na adres poczty elektronicznej: allmeblo2012@gmail.com  lub zadzwonić pod numer telefonu  61 307 80 89, przy czym  koszt połączenia ze wskazanym numerem telefonu jest ustalany zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

3. Sprzedawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

4. Informacje o towarach i usługach - główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia-  sprzedawca zamieszcza na stronie www.allmeblo.pl

5. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów z oznaczeniem ceny, nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a. jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy,  tym samym podanie przez sklep internetowy informacji o towarze lub usłudze jest traktowane jako zaproszenie klienta do składania ofert kupna.

6. Poprzez złożenie zamówienia klient  składa sprzedawcy ofertę kupna zamówionego towaru.

7. Wysłanie przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu oferty klienta.

8. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przy czym  aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

§ 4

1. Rejestracja klienta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach sklepu internetowego . W formularzu rejestracyjnym klient podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

2. Konto to funkcja sklepu internetowego, która pozwala na wprowadzanie i modyfikacje przez klientów, danych klienta oraz informacje o jego działaniach związanych z dokonywaniem zakupów drogą elektroniczną.

3. Konto zostaje utworzone przez sprzedawcę jako administratora sklepu po dokonaniu rejestracji i przypisaniu klientowi loginu.

4. Login jest tworzony na podstawie zaproponowanej przez klienta nazwy, nie może on jednak zawierać treści wulgarnych i powszechnie uważanych za obraźliwe, nie powinien on również naruszać dóbr osobistych innych osób, w szczególności dotyczących nazwiska, pseudonimu i wizerunku.

5. Klient ma możliwość usunięcia konta.

6. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej klienta oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Konto jest zabezpieczone hasłem utworzonym przez klienta.

7. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do swojego konta. Klientom nie wolno korzystać z kont innych użytkowników, ani udostępniać swojego konta innym osobom.

8. Konto jest niezbywalne.

§ 5

1. Wszystkie ceny towarów udostępnione klientom na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie ich składniki, w tym cła i podatki,  w opisanych przypadkach obejmują również koszty dostawy Przy takim przedmiocie widnieje informacja „Wysyłka Gratis”

2. W przypadku braku informacji „Wysyłka Gratis” koszt transportu ponosi klient jako kupujący.

3. Koszty dostawy są wskazywane klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Odbiór osobisty przez klienta towaru  w siedzibie sprzedawcy pod adresem:  ul. Romualda Traugutta 27, 62-020 Swarzędz  jest bezpłatny.

 

§ 6

1.Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na klienta własność towaru oferowanej za pośrednictwem sklepu i wydać mu towar, a klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.Złożenie zamówienia następuje po wyborze przez klienta towaru za pomocą funkcji „dodaj do koszyka”, a następnie naciśnięcie przycisku „przejdź do realizacji zamówienia” i  do tego momentu istnieje też możliwość samodzielnej modyfikacji przez klienta wprowadzanych danych.

3. Z chwilą złożenia zamówienia sprzedawca informuje klienta o tym, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru. Klient potwierdza świadomość obowiązku zapłaty ceny towaru przez przyciśnięcie przycisku „zapłac przelewem” bądź „zapłac przy odbiorze”.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w wyniku przesłania klientowi zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej bądź poprzez potwierdzenie emailowe czy telefoniczny kontakt z klientem pracownika BOK.

5. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

c) płatność przelewem na rachunek bankowy

d) płatnośc przelewem na konto PayU

6. W przypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8. W przypadku braku dokonania przez klienta płatności w terminie 7 dnia od dnia zawarcia umowy sprzedaży, każda ze stron może od umowy sprzedaży odstąpić poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy, jednakże jeżeli realizacja zamówienia rozpoczęła się klient ponosi koszty, które poniósł producent do momentu realizacji zamówienia.

 

§ 7

1. Dostawa towaru realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa towaru odbywa się transportem własnym sprzedawcy albo za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usługi kurierskiej albo przewozowej.

3. Termin realizacji podany przy każdym kupowanym przedmiocie.

4. Dostawa jest dokonywana na adres wskazany przez klienta, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę.

5. W razie opóźnienia sprzedawcy klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamówiony towar bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Do przesyłki załącza się potwierdzenie zawarcia umowy (paragon lub fakturę VAT) w przypadku przesyłki za pobraniem dowód zakupu wysyłany jest wysyłany po wpłynięciu kwoty pobrania na konto sprzedawcy drogą email.

§ 8

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności  od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się  od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się  od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. W przypadku pozostałych umów, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się  od dnia zawarcia umowy.

6. Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą i klientem umowę uważa się za niezawartą.

8. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

10. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

15. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

16. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 9

1.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

                                         

§10

 1. Wszelkie reklamacje można  kierować pisemnie na adres sprzedawcy:

ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ, ul. Romualda Traugutta 27, 62-020 Swarzędz lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy:           allmeblo2013@gmail.com albo do gwaranta, w przypadku gdy towar objęty jest gwarancją.

 1. W postępowaniu reklamacyjnym klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie rękojmi oraz gwarancji zgodnie z poniższymi postanowieniami oraz powszechnie obowiązującym prawem.
 2. W reklamacji należy wskazać co jest przedmiotem i przyczyną reklamacji. sprzedawca może zwrócić się do klienta z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje kierowane do sprzedawcy są rozpoznawane bez zbędnej zwłoki.
 4. Klient jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 11

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 2. Informacja o udzieleniu gwarancji jest zamieszczana w opisie towaru.
 3. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
 5. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu zgodności towaru z umową.

§ 12

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną – rękojmia.
 2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 4. Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową w szczególności, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 6. Jeżeli kupującym jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa - wada prawna.

§ 13

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 2. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli kupujący jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku (istotnej) wady produktu wykonanej według specyfikacji konsumenta, konsument ma odpowiednio prawo do naprawy, obniżenia ceny, a jeżeli poprzednie nie będą możliwe to dopiero wtedy ma prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie  do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 8. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady.
 9. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 10. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

§ 14

1. Minimalne wymagania techniczne: sprzętu komputerowego w celu poprawnego korzystania ze sklepu oraz dokonania zakupu towarów to:

a)  dostęp do sieci Internet,

b)  zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej, Chrome w wersji 7.0  lub nowszej, Safari 5 lub nowszą, oraz zainstalowany odtwarzacz plików Flash; przeglądarka internetowa powinna mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;

c)  minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 px; zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 px.

d)aktywne konto poczty elektronicznej.

 

§ 15

1. W przypadku klienta  nie  będącego konsumentem:

a). sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

b) sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności,

c) z chwilą wydania przez sprzedawcę towaru  przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, sprzedawca w takim wypadku nie ponosi więc odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

d) w przypadku przesłania towaru do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

e) Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.  i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

.

§ 16

 1. Sklep internetowy jest własnością Sprzedawcy.
 2. Zawarte w sklepie internetowym materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.)
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych sklepu internetowego, drukowanie i kopiowanie fragmentów sklepu internetowego wyłącznie dla użytku osobistego klienta.
 4. Sklep internetowy, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę.
 5. Użyte w niniejszym sklepie internetowym znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez klienta na stronie sprzedawcy treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe..

 

§ 17

 1. Sprzedawca wskazuje, ze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się zagrożeniami typowymi dla środowiska internatu, takimi jak:

a)  spam,

b)  wirusy,

c)  konie trojańskie,

d)  ataki hakerskie.

 1.  Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:

a)  kontrolę plików zapisanych  na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich,

b)  przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

§ 18

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej sprzedawcy przez klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania klienta oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Klienta,

c) dostosowania strony internetowej sprzedawcy do potrzeb klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,

e) tworzenia statystyk oglądalności podstron strony internetowej sprzedawcy.

2. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s,  określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 

§ 19

1.Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej sprzedawcy komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu powinny być zgłaszane na adres siedziby sprzedawcy: ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ, ul. Romualda Traugutta 27, 62-020 Swarzędz lub na adres poczty elektronicznej: allmeblo2012@gmail.com

2. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§ 20

1. Administratorem danych osobowych klienta jest sprzedawca JAKUB WOJTALEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ.” z siedzibą w  (62-020) SWARZĘDZU przy ulicy Romualda Traugutta 27,  NIP: 7772708719, REGON 634532619

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z  Dz. U. 2018 poz. 1000 USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .

3. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze (bazie) sprzedawcy, a zwłaszcza prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

5. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie sprzedawcy, klient dobrowolnie podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszania lub  doręczeń towaru, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez sprzedawcę tylko w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z klientem.

§ 21

1. Klient będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a sprzedawcą,

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem,  a sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, między innymi Federacji Konsumentów .

 

§ 22

1.Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą a klientem jest prawo polskie.

2. Spory sądowe wynikłe z umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą, a konsumentem rozstrzygają właściwe polskie sądy powszechne.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem, a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

§ 23

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2016 i stosuje się go do umów zawartych od dnia jego wejścia w życie .

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sprzedawca JAKUB WOJTALEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ.” z siedzibą w  (62-020) SWARZĘDZU przy ulicy Romualda Traugutta 27,  NIP: 7772708719, REGON 634532619 informuje, iż mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę JAKUBA WOJTALEWICZA prowadzącego działalność gospodarczą na pod firmą: „ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ.” z siedzibą w  (62-020) SWARZĘDZU przy ulicy Romualda Traugutta 27,  NIP: 7772708719, REGON 634532619.w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą na adres: ALL –MEBLO JAKUB WOJTALEWICZ, ul. Romualda Traugutta 27, 62-020 Swarzędz lub na adres poczty elektronicznej: allmeblo2012@gmail.com
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sprzedawca zwraca Państwu  wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia jemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat: …

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.”

do góry
 • Rejestracja

Zarejestruj konto
Posiadasz już konto?
Zaloguj się do konta albo odzyskaj hasło